Zaciągasz finansowe zobowiązanie? Ten termin musisz znać!

Co to jest wierzytelność? To przede wszystkim prawo do domagania się zwrotu pożyczonych pieniędzy bądź innego rodzaju mienia. Nie muszą to być środki finansowe. Z pojęciem wierzytelności wiąże się także pojęcie długu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Co to jest wierzytelność

Wierzytelność to termin dobrze znany usługodawcom. Zwłaszcza tym, którzy udostępniają swoje produkty w sprzedaży ratalnej czy w ramach obsługi abonamentowej. O tym, co to jest wierzytelność, powinni pamiętać również konsumenci. Zwłaszcza gdy decydują się na zakupy z odroczoną płatnością.

Dokładną definicję wierzytelności znajdziemy w Trzeciej Księdze Kodeksu Cywilnego. W praktyce wierzytelność to rodzaj zobowiązania. Najczęściej będzie to zobowiązanie o charakterze finansowym. Jeśli np. udajemy się do banku po kredyt na samochód, wówczas bank będzie naszym wierzycielem. Pożyczona suma pieniędzy stanie się dla pożyczkobiorcy długiem. Z kolei bank będzie traktował owe środki jako wierzytelność.

Kiedy mamy do czynienia z wierzytelnością

Wierzytelność to najczęściej wynik porozumienia między stronami. Zazwyczaj przybiera postać umowy. Tę zawieramy przeważnie na piśmie, choć może zostać zawarta także ustnie. Warto jednak pamiętać, że przy domaganiu się zwrotu pożyczonych środków zdecydowanie łatwiej będzie nam udokumentować roszczenie, które otrzymało pisemne potwierdzenie.

Jeśli udajemy się do banku po pożyczkę, ten po zbadaniu naszej zdolności kredytowej i udzieleniu pozytywnej decyzji, zaproponuje nam podpisanie umowy. Dopiero po zawarciu umowy na piśmie bank wypłaci środki, które możemy przeznaczyć na konkretny cel. Może to być np. zakup nowego samochodu. W efekcie zaciągamy w banku dług. Bank staje się w tym momencie wierzycielem, przysługuje mu prawo do otrzymania świadczenia od dłużnika, czyli wierzytelność. 

Wierzyciel a dłużnik

Nie tylko bank może zostać wierzycielem. Może stać się nim niemal każda instytucja czy przedsiębiorstwo. Na tym nie koniec. Wierzycielem może być również osoba fizyczna. Każdy podmiot, od którego pożyczymy pieniądze, stanie się naszym wierzycielem.

Warto pamiętać, że wierzytelność nie odnosi się wyłącznie do środków pieniężnych. Załóżmy, że z jakiegoś powodu celowo uszkodziliśmy czyjeś mienie. Może to być np. zarysowanie cudzego pojazdu czy zdewastowanie ogrodzenia czyjejś posesji np. poprzez umieszczenie na nim napisu. W takiej sytuacji powstaje delikt. Właściciel pojazdu lub posesji zaczyna domagać się zadośćuczynienia. Staje się on wierzycielem. Osoba, która wyrządziła szkodę, staje się jednocześnie dłużnikiem.

Wierzytelność – czy zawsze stanowi wartość pieniężną?

Jak już zostało wyżej wspomniane, wierzytelność nie jest tożsama z należnością pieniężną. Chociaż w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z finansowym zobowiązaniem, to przykładowe zadośćuczynienie za wyrządzone szkody nie musi się przeliczać na pieniądze.

Bank, który udziela nam kredytu hipotecznego, będzie oczekiwał w pierwszej kolejności spłaty poszczególnych rat. Jeśli jednak z jakiegoś powodu kredytobiorca zaprzestanie spłacania kredytu, wówczas bank posiada zabezpieczenie w postaci hipoteki. Zazwyczaj jest to nieruchomość, na którą bank udziela finansowego wsparcia. Jest to przykład wierzytelności zabezpieczonej. Warto pamiętać, że mogą również istnieć wierzytelności niezabezpieczone.

Jeśli udzielamy komuś pożyczki lub świadczymy usługi z odroczonymi płatnościami, warto pamiętać, czym jest wierzytelność. Przede wszystkim jest to prawo do żądania zwrotu pożyczonych środków lub innych niepieniężnych wartości w ustalonym w umowie terminie. Tym samym osoba, która pożycza środki, zaciąga wobec wierzyciela dług. Zaleca się, aby zobowiązania tego typu regulować możliwie szybko.

Materiał zewnętrzny

Redakcja ronet.pl