Czym są kategorie obiektów budowlanych?

Obiekt budowlany jest budynkiem, budowlą lub obiektem małej architektury posiadającym instalacje, które pozwalają na użytkowanie obiektu. Obiekt budowlany oraz wszystkie jego elementy budowane muszą być według przepisów techniczno – budowlanych oraz w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej. Poznaj kategorie obiektów budowlanych.

Wymagania dotyczące obiektów budowlanych

Podstawowe wymagania, jakie musi spełniać obiekt budowlany, to nośność oraz stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a także dbanie o higienę, zdrowie oraz bezpieczeństwo środowiska.
Kolejnymi wymaganiami co do obiektów budowlanych są ochrona przed hałasami oraz umożliwienie oszczędzania energii i izolacyjność cieplna. Ważne jest, aby obiekt budowlany korzystnie wpływał na zasoby naturalne i w odpowiedni sposób je wykorzystywał.
Według przepisów obiekt budowlany musi być użytkowany w sposób przeznaczony do tego i trzeba dbać o jego wygląd estetyczny oraz stan techniczny.

budynek mieszkalny

Kategorie obiektów budowlanych

W Prawie Budowlanym wyróżnić można następujące kategorie obiektów budowlanych:
– I – budynki mieszkalne jednorodzinne,
– II – budynki używane w gospodarce rolnej, np. gospodarcze lub produkcyjne,
– III – inne niewielkie domy, np. letniskowe, budynki gospodarcze oraz garaże mające co najmniej dwa stanowiska,
– IV – elementy wchodzące w skład dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, np. skrzyżowania, węzły oraz wjazdy i wyjazdy, a także perony i przejazdy,
– V – obiekty sportowo – rekreacyjne, np. stadiony, odkryte baseny, amfiteatry oraz skocznie i obiekty narciarskie, a także kolejki liniowe,
– VI – cmentarze,
– VII – obiekty spełniające rolę nawigacji wodnej, np. wysepki cumownicze,
– VIII – inne budowle,
– IX – budynki oświaty, nauki i kultury, np. teatry, szkoły, kina, galerie sztuki, muzea i żłobki oraz przedszkola, a także internaty, domy studenckie, laboratoria oraz budynki ogrodów zoologicznych,
– X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, synagogi, cerkwie oraz domy pogrzebowe i krematoria,
– XI – obiekty służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. Przykładowo ośrodki zdrowia, szpitale, hospicja i sanatoria, stacje krwiodawstwa oraz lecznice weterynaryjne, a także domy dziecka, domy pomocy społecznej oraz schroniska dla bezdomnych,
– XII – budynki administracji publicznej, Sejmu i Senatu oraz Kancelarii Prezydenta. Dodatkowo budynki urzędów centralnych, sądów, trybunałów oraz domów poprawczych, a także zakładów karnych i aresztów śledczych,

budynek mieszkalny


– XIII – pozostałe budynki mieszkalne,
– XIV – budynki zakwaterowania turystycznego, np. hotele, motele, pensjonaty i schroniska turystyczne,
– XV – budynki sportowo – rekreacyjne takie, jak: hale widowiskowe i sportowe oraz baseny kryte,
– XVI – obiekty konferencyjne i biurowe,
– XVII – budynki handlowe, gastronomiczne i usługowe. Przykładowo sklepy, centra handlowe, bary, restauracje, dyskoteki i stacje obsługi pojazdów, a także myjnie samochodowe i budynki dworcowe,
– XVIII -budynki przemysłowe i kolejowe takie, jak: budynki produkcyjne, wytwórnie, montownie i rzeźnie oraz obiekty magazynowe, a także nastawnie wagonownie, lokomotywownie i strażnice przejazdowe,
– XIX – zbiorniki przemysłowe, np. silosy, elewatory i bunkry do magazynowania paliw,
– XX – stacje paliw,
– XXI – budynki związane z transportem wodnym. Przykładowo przystanie, porty oraz baseny i sztuczne wyspy, a także falochrony, nabrzeża, doki oraz pomosty,
– XXII – place składowe, parkingi i składowiska odpadów,
– XXIII – obiekty lotniskowe, np. pasy startowe, płyty lotniska i drogi kołowania oraz lądowiska,
– XXIV – budynki gospodarki wodnej takie, jak: stawy rybne i zbiorniki wodne,
– XXV – drogi szynowe i kolejowe,
– XXVI – sieci, np. elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe oraz ciepłownicze, kanalizacyjne i rury przemysłowe,
– XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, regulacyjne i upustowe, np. zapory wodne, bramy i wały przeciwpowodziowe, śluzy oraz rowy melioracyjne,
– XXVIII – obiekty mostowe drogowe i kolejowe, np. mosty, kładki i wiadukty,
– XXIX – wolno stojące kominy i maszty,
– XXX – obiekty służące do korzystania z obiektów wodnych, np. ujęcia wód, pompownie i oczyszczalnie ścieków.

Redakcja ronet.pl